Apklausa

Kaip manote, ar mūsų mokyklos bendruomenės nariai yra tolerantiški?

Taip
Dauguma taip
Dauguma ne
Nežinau

Apklausos rezultatai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 

    PROGIMNAZIJOS TARYBA

      Progimnazijos tarybos pirmininkas – Lina Pežinskienė, mokytojų atstovė;
      Progimnazijos tarybos sekretorius – Daiva Verbickienė, tėvų atstovė.

      Progimnazijos tarybos nariai:

         Meilutė Grabauskienė, tėvų atstovė;

         Vaiva Šalaviejienė, mokytojų atstovė;

         Silvija Trotenskytė, mokinių atstovas.

        MOKINIŲ TARYBA

Mokinių tarybos veikloje dalyvauja 5–8  klasių mokiniai, siekiantys aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime ir popamokinėje veikloje.

        Tikslas: 

  • Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos klausimus;
  • Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;
  • Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą;
  • Kurti draugišką aplinką, ugdyti toleranciją, pasitikėjimu grįstu tarpusavio santykius.

       Uždaviniai:

  • Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime, popamokinėje; 
  • Organizuoti mokyklos kultūrinius renginius, talkas, akcijas;
  • Planuoti mokinių laisvalaikį;
  • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos mokytojais, mokyklos ir tėvų bendruomene;
  • Ugdyti kūrybingą asmenybę;
  • Atstovauti mokinių interesus mokyklos bendruomenėje, rajone, Respublikoje.

     

        MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

        I. Bendroji dalis:

1. Mokinių taryba yra prezidento išrinkta mokinių savivaldos institucija mokykloje.

2. Mokinių taryba yra visuomeninė organizacija, savo veikla nesiekianti pelno.

3. Mokinių tarybos tikslas:

3.1. atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje;

3.2. formuoti vieningą mokinių bendruomenę;

3.3. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;

3.4. etiškai, pagrįstai reikšti pageidavimus mokyklos direktoriui, pedagogų tarybai, mokyklos tarybai;

3.5. teikti pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams;

3.6. dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant mokyklos veiklos programą.

         II. Mokinių tarybos darbo organizavimas:

1. Mokinių tarybai vadovauja atviru (slaptu) balsavimu išrinktas mokyklos prezidentas.

2. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau 2 kartus per pusmetį.

3. Mokinių taryba renkama metams, pasilikdama teisę išbalsuoti iš tarybos narių asmenį, nevykdantį (blogai vykdantį) savo pareigas. Pasitraukus tarybos nariui, nedelsiant renkamas naujas narys.

        III. Mokinių tarybos funkcijos:

1. Mokinių taryba:

1.1. Ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina atsakomybę.

1.2. Svarsto mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų, mokymo planų, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.

1.3. Planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį.

1.4. Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos klausimus.

1.5. Teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos.

1.6. Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.

1.7. Padeda organizuoti renginius ir budėjimą.

1.8. Apie savo veiklą informuoja mokyklos bendruomenę.

1.9. Bendradarbiauja su kitomis mokyklomis.

MOKINIŲ SAVIVALDA

Silvija Trotenskytė, mokinių savivaldos pirmininkė, 8 klasės mokinė;

Gustė Bakirovaitė, 5 klasės mokinė;

Gabija Rinkevičiūtė, 5 klasės mokinė;

Beata Tėja Grabauskaitė, 6 klasės mokinė;

Toma Katinaitė, 6 klasės mokinė;

Emilijus Januška, 7 klasės mokinys;

Dovydas Kučys, 7 klasės mokinys;

Akvilė Pulkauninkaitė, 7 klasės mokinė;

Dorotėja Suslavičiūtė, 7 klasės mokinė;

Dominykas Uselis, 7 klasės mokinys;

Valentinas Griškevičius, 8 klasės mokinys;

Česlav Katilovskij, 8 klasės mokinys.

Mokinių savivaldos kuratorius – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rasa Narkevičienė.

 


Informacija atnaujinta: 2021-01-22 14:29:20
© Ukmergės Pašilės progimnazija Telefonas +370 340 60092 | El. paštas pasilesmok@gmail.com