Apklausa

Kaip manote, ar mūsų mokyklos bendruomenės nariai yra tolerantiški?

Taip
Dauguma taip
Dauguma ne
Nežinau

Apklausos rezultatai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 

Tęsiamas dalyvavimas patyčių prevencijos programoje OLWEUS

Ukmergės Pašilės progimnazijos bendruomenė toliau vykdo patyčių prevencijos programą OLWEUS. 2019-2021 m. m. mokykla diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Šios programos tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.  Progimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios progimnazijos tikslus ir siekius, išdėstytus progimnazijos kokybės plane. OPKUS bus integruota į visas įprastines mokyklos veiklas.

Patyčių prevencijos darbas mokykloje turi nuolat prisitaikyti prie mokyklos struktūrinių pokyčių, teisėtvarkos bei jaunimo kultūros kaitos. Tai yra ilgalaikė veikla, reikalaujanti daug laiko, pastangų, noro ir gebėjimų.

Diegiant progimnazijoje OPKUS programą, tikimės dar geresnių rezultatų kovoje su patyčiomis.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos OPKUS diegimo koordinacinis komitetas:

1. Danutė Jaselienė, direktorė.

2. Lina Pežinskienė, socialinė pedagogė, Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos OPKUS diegimo vykdyme koordinatorė.

3. Rima Mackevičienė, mokytoja, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.

4. Lilija Pakonienė, mokytoja, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.

5. Rasa Narkevičienė, mokytoja, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.

6. Renata Kaštalajanienė, mokytoja, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.

7. Daiva Verbickienė, mokytoja, tėvų atstovė.

8. Karina Bartkutė, 8 kl. mokinių atstovė.

9. Emilija Baublytė, 8 kl. mokinių atstovė.

10. Virginija Uselytė, 8 kl. mokinių atstovė.

MOKYMOSI IR SUPERVIZIJŲ GRUPIŲ (MSG) UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

MOKYMOSI IR SUPERVIZIJŲ GRUPIŲ (MSG) UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

2019–2020 M. M.

I GRUPĖ (vadovės R. Narkevičienė,

R. Kaštaljanienė)

II GRUPĖ (vadovės R. Mackevičienė,

L. Pakonienė)

2019 m.

Lapkričio 13 d. 12.00 val.

2019 m.

Lapkričio 12 d. 12.00 val.

2020 m.

Sausio 15 d. 12.00 val.

2020 m.

Sausio 14 d. 12.00 val.

Vasario 12 d. 12.00 val.

Vasario 11 d. 12.00 val.

Balandžio 15 d. 12.00 val.

Balandžio 14 d. 12.00 val.

Gegužės 20 d. 12.00 val.

Gegužės 19 d. 12.00 val.

 

2020–2021 M. M.

I GRUPĖ

(vadovės R. Narkevičienė, R. Kaštaljanienė)

II GRUPĖ

(vadovės R. Mackevičienė, L. Pakonienė)

2020 m.

Spalio 14 d. 13.00 val.

2020 m.

Spalio 13 d. 13.00 val.

Gruodžio 16 d. 13.00 val.

Gruodžio 15 d. 13.00 val.

2021 m.

Vasario 24 d. 13.00 val.

2021 m.

Vasario 23 d. 13.00 val.

Balandžio 14 d. 13.00 val.

Balandžio 13 d. 13.00 val.

Birželio 9 d. 13.00 val.

Birželio 8 d. 13.00 val.

 

 

OPKUS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veikla

Pastabos

1.

Organizuojami mokyklos darbuotojų susirinkimai

Rudenį (spalis), pavasarį (gegužė)

2.

MSG susirinkimai

5 susirinkimai per metus

3.

Naujų darbuotojų mokymai

Pagal poreikį. Jei į mokyklą naujas darbuotojas atvyksta metų eigoje, jam mokymai vedami pagal individualų susitarimą.

4.

Mokinių apklausa

Lapkritis

5.

Mokytojų budėjimas

Sudaromas budėjimo grafikas, jei reikia koreguojamas.

6.

Visi aktyviai taiko keturias patyčių prevencijos taisykles

Taisyklės pakabintos stende (priedas)

7.

Klasių vadovai veda klasės valandėles. Mokyklos socialinis pedagogas organizuoja renginį „Be patyčių“

2 kartus per mėnesį klasių auklėtojai veda klasės valandėles patyčių ar panašia tema, laikosi klasės valandėlių vedimo struktūros.

Socialinio pedagogo renginys „Be patyčių“ vyksta kovo mėnesį.

8.

Mokinių tarybos susirinkimai

2 kartus per metus organizuojami mokinių tarybos susirinkimai patyčių klausimu.

9.

Individualūs pokalbiai su mokiniais patyčių tema

Klasių auklėtojai kalbasi individualiai pagal poreikį.

10.

Tėvų informavimas

Kartą per mokslo metus (vasarį) organizuojamas bendras tėvų susirinkimas apie patyčių prevenciją ir problemų sprendimo darbą.

11.

Visi darbuotojai supažindinti su OPPP procedūromis

Darbuotojų bendro susirinkimo metu ir MSG susirinkimuose nuolat supažindinami su OPPP procedūromis sprendžiant patyčių atvejus ir geba šias procedūras vykdyti.

.

KETURIOS PATYČIŲ PREVENCIJOS TAISYKLĖS MOKYKLOS BENDRUOMENEI

 

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nuo 2017 metų birželio 1 dienos Pašilės progimnazija dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas. Programos įvertinimai rodo, kad per vienerius metus pogramoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje patyčių mastas sumažėjo 30-70%; pagerėjo tvarka klasėse ir išryškėjo pozityvios nuostatos mokyklos atžvilgiu. OLWEUS programa yra įgyvendinama bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. OPPP (Olweus patyčių prevencinė programa) reikalauja ilgalaikių mokyklos bendruomenės bei mokinių tėvų pastangų, darnaus darbo ir nuoširdaus, geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo. Programos įgyvendinimo trukmė mokykloje – 18 mėn.

OLWEUS patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo.

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:

  1. Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
  2. Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
  3. Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
  4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija - atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.

Siekiant šio tikslo mokykloje jau yra:

• sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
• išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas;
• sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG).

Patyčių prevencijos programos Olweus koordinacinis komitetas:

1. Danutė Jaselienė – direktorė; 

2. Lina Pežinskienė – socialinė pedagogė, Olweus programos koordinatorė;

3. Rima Mackevičienė – mokytoja, MSG vadovė;

4. Lilija Pakonienė – mokytoja, MSG vadovė;

5. Rasa Narkevičienė – mokytoja, MSG vadovė;

6. Renata Kaštalajanienė – mokytoja, MSG vadovė;

7. Daiva Verbickienė – mokytoja, tėvų atstovė;

8. Karina Bartkutė – 7 kl. mokinių atstovė;

9. Virginija Uselytė – 7 kl. mokinių atstovė;

10. Emilija Baublytė – 7 kl. mokinių atstovė.

 

MSG grupių užsiėmimų tvarkaraštis

 

I GRUPĖ (vadovės R. Mackevičienė, L.Pakonienė)

II GRUPĖ (vadovės R. Narkevičienė, R. Kaštaljanienė)

2017 m.

1. Lapkričio 15 d. 12.00 val.

2017 m.

1. Lapkričio 14 d. 13.00 val.

2. Lapkričio 29 d. 12.00 val.

2. Lapkričio 29 d. 13.00 val.

3. Gruodžio 13 d. 12.00 val.

3. Gruodžio 14 d. 13.00 val.

4. Gruodžio 27 d. 9.00 val.

4. Gruodžio 28 d. 10.00 val.

2018 m.

5. Sausio 10 d. 12 val.

2018 m.

5. Sausio 12 d. 13 val.

6. Sausio 24 d. 12 val.

6. Sausio 25 d. 13 val.

7. Vasario 7 d. 12 val.

7. Vasario 7 d. 13 val.

8. Vasario 21 d. 11 val.

8. Vasario 21 d. 10 val.

9. Kovo 7 d. 12. val.

9. Kovo 7 d. 13.30 val.

10. Kovo 21 d. 12 val.

10. Kovo 21 d. 13.30 val.

11. Balandžio 4 d. 8 val.

11. Balandžio 4 d. 9.30 val.

12. Balandžio 18 d. 12 val.

12. Balandžio 18 d. 13.30 val.

13. Gegužės 2 d. 12 val.

13. Gegužės 2 d. 13.30 val.

14. Gegužės 16 d. 12. val.

14. Gegužės 16 d. val. 13.30 val.

15. Gegužės 30 d. 12 val

15. Gegužės 30 d. 13.30 val.

16. Biržėlio 13 d. 12 val.

16. Birželio 13 d. 13.30 val.

17. Rugsėjo 12 d. 12 val.

17. Rugsėjo 12 d. 13.30 val.

18. Rugsėjo 26 d. 12 val.

18. Rugsėjo 26 d. 13.30 val.

19. Spalio 10 d. 12. val.

19. Spalio 10 d. 13.30 val.

20. Spalio 24 d. 12 val.

20. Spalio 24 d. 13.30 val.

21. Lapkričio 7 d. 12 val.

21. Lapkričio 7 d. 13.30 val.

22. Lapkričio 21 d. 12 val.

22. Lapkričio 21 d. 13.30 val.

23. Gruodžio 5 d. 12 val.

23. Gruodžio 5 d. 13.30 val.

24. Gruodžio 19 d. 12 val.

24. Gruodžio 19 d. 13.30 val.


Informacija atnaujinta: 2020-12-08 15:25:17
© Ukmergės Pašilės progimnazija Telefonas +370 340 60092 | El. paštas pasilesmok@gmail.com